Álvaro Sordo 2022.©

title

description

BasePlus Servicio

Somos arquitectos interioristas que aplicamos nuestros conocimientos en ofrecer soluciones que se adapten a ti. Desde los proyectos Base Plus, en los que te proponemos la mejor fórmula para la optimización de tu espacio, sin compromisos; la aplicación de las técnicas PassiveHaus para la optimización energética en la construcción o rehabilitación de tu vivienda; hasta BurbujaConfort, el desarrollo integral y personal de tu proyecto interiorista.

Creamos ambientes personales. Creamos ambientes sostenibles. Tu casa. Tu lugar lleno de vida. Tu cápsula vital.

Te ayudamos a llegar al ideal perfecto de casa en el que deseas vivir. Lo emocionante es redecorar, redefinir espacios. Crea tu cápsula vital, tu mundo, tu pequeño universo. Una experiencia vital. Una oportunidad para cambiar hábitos, reordenar ideas y ser honesto y sincero contigo mismo. Vive una experiencia llena de carácter y compromiso, vive la esencia de las cosas. Nada mejor que hacerlo a tu manera. Crear algo que sea parte de ti.

Desde Álvaro Sordo te ofrecemos un nuevo servicio para que puedas crear tu burbuja vital a tu ritmo. Genera tu espacio vital desde la base, sin compromisos.

BasePlus consiste en la toma de medidas y el levantamiento de planos de tu espacio, además de la propuesta de la mejor distribución del espacio para un aprovechamiento óptimo. Sea una sola estancia o todo tu espacio, todo cabe en BasePlus.

Te lanzamos la base y tú decides, si desarrollarla por tu cuenta, o si prefieres dar un paso más y elaborar un proyecto definitivo con nosotros, con un desarrollo completo del proyecto de materiales, mobiliario e instalaciones eléctricas y de fontanería, de una, de dos estancias…o de todo tu espacio.

¡Crea tu burbuja vital, desde la base, a tu ritmo!

BasePlus Zerbitzua

Gure ezaguera, zure neurrira egokituko diren erantzunetara aplikatzen ditugun arkitekto interioristak gara. BasePlus, zure espazioa optimizatzeko formularik egokienak proposatzen dizkizugun proiektuetatik hasi; PassiveHaus, zure etxearen eraikuntzan edo erreforman, optimizazio energetikorako tekniken aplikaziotik pasatuta; BurbujaConfort, zure proiektu interiorista oso eta pertsonala garatu arteraino.

Anbiente pertsonalak sortzen ditugu. Anbiente jasangarriak sortzen ditugu. Zure etxea. Biziz betetako zure txokoa. Zure kapsula bitala.

Bizi nahiko zenukeen etxearen ideal perfektoa lortzen laguntzen zaitugu. Zirraragarriena berdekoratzea, espazioak berdefinitzea da. Zure kapsula bitala sortu, zure mundua, zure unibertso txikia. Esperientzia bital bat. Ohiturak aldatzeko aukera bat, ideiak berordenatzekoa, zerorrekin egiati eta zintzo izatekoa. Konpromiso eta karakterez betetako esperientzia bat bizi, gauzen funtsa bizi. Zure erara egitea baino hoberik ez da. Zure parte izango den zeozer sortu.

Álvaro Sordon zerbitzu berri bat eskaintzen dizugu, zure bizi burbuila zure erritmora sortu ahal izan dezazun. Zure bizi espazioa oinarritik eraiki, konpromisorik gabe.

BasePlus zerbitzuak zure espazioaren neurri zehatzak eta planoak altxatzean datza, gainera espazioaren antolamendu egokienerako proposamen bat azalduko dizugu. Izan gela bakar bat edo zure espazio guztia, danak du bere tokia BasePlus-en.

Oinarria luzatuko dizugu eta zerorrek erabaki, zure kabuz garatu, edo aurrepauso bat emanda gurekin behin betiko proiektu bat garatu, materialen, altzarien, instalazio elektriko eta iturgintzaren garapen orokor batekin…gela batean, bitan edo zure espazio guztian.

Oinarritik, zure erritmora, zure bizi burbuila sortu!

BasePlus Service

We are interior design architects that make use of our know-how to offer solutions that suit you. From the BasePlus projects, where we suggest the best formula to optimize your space, with no strings attached; PassiveHaus techniques for energy optimization in your new house construction or refurbishment; just to ComfortBubble, the comprehensive and personal development of your interior design project.

We create personal ambiences. We create sustainable ambiences. Your home. Your lively place. Your vital capsule.

We help you reach the perfect ideal home in which you’d like to live. The exciting thing is to redecorate, redefine spaces. Create your life capsule, your world, your little universe. A vital experience. An opportunity to change habits, reorder ideas and be honest and sincere with yourself. Live an experience full of character and commitment, live the essence of things. Nothing better than doing it your way. Create something that is part of you.

Álvaro Sordo is offering a brand new service for you to be able to create your own vital bubble, at your own pace. Create your vital space from the grassroots, no strings attached.

BasePlus consists of taking measurements and detailed plans of your space, along with putting forward a proposal of the best possible distribution and optimum use of space. Just one room, or your entire space, everything fits into BasePlus.

We suggest a proposal and it is up to you, whether you develop it on your own, or if you’d like to take a step forward and complete a comprehensive project detailing materials, furniture, plumbing and electrical installations…in one, two rooms…or in all your space.

Create your vital bubble, from the grassroots, at your own pace!

Araba Kalea 3 – 48960
Galdakao – Bizkaia

Top